اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

فرم ثبت نام

ثبت نام در دوره های آموزشی Welcome to CodeIgniter

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

REST Server

REST Server Documentation

جهت دریافت لیست سرویسها و راهنمای آن میتوانید به دفتر توسعه فناوریهای نوین آموزشی مراجعه نمایید

سرویسهای قابل استفاده عبارتند از:

  • استعلام
  • اماکن
  • استانداردهای آموزشی

جهت دریافت راهنما میتوانید از اسناد مربوط به سرویساستفاده نمایید.