اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

آفرین! شما با موفقیت این پیام هشدار مهم را خوانده اید.
هشدار! این هشدار به توجه شما نیاز دارد، اما فوق العاده مهم نیست.
اشتباه!اطلاعات شما صحیح نمی باشد. دوباره سعی کنید.
خطا! چند چیز را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.
پیام! هیچ چیز خاصی نیست، فقط هشدار پیش فرض است!
<div class="alert alert-success margin-bottom-30"><!-- SUCCESS -->
	<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">
		<span aria-hidden="true">×</span>
		<span class="sr-only">Close</span>
	</button>
	<strong>Well done!</strong> You successfully read this important alert message.
</div>


<div class="alert alert-info margin-bottom-30"><!-- INFO -->
	<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">
		<span aria-hidden="true">×</span>
		<span class="sr-only">Close</span>
	</button>
	<strong>Heads up!</strong> This alert needs your attention, but it's not super important.
</div>


<div class="alert alert-warning margin-bottom-30"><!-- WARNING -->
	<strong>Warning!</strong> Best check yo self, you're not looking too good.
</div>


<div class="alert alert-danger margin-bottom-30"><!-- DANGER -->
	<strong>Oh snap!</strong> Change a few things up and try submitting again.
</div>


<div class="alert alert-default margin-bottom-30"><!-- DEFAULT -->
	<strong>Default one!</strong> Nothing special, only a default alert!
</div>
آفرین! شما با موفقیت این پیام هشدار مهم را خوانده اید.
هشدار! این هشدار به توجه شما نیاز دارد، اما فوق العاده مهم نیست.
اشتباه!اطلاعات شما صحیح نمی باشد. دوباره سعی کنید.
خطا! چند چیز را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.
پیام! هیچ چیز خاصی نیست، فقط هشدار پیش فرض است!
<div class="alert alert-mini alert-success margin-bottom-30"><!-- SUCCESS -->
	<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">
		<span aria-hidden="true">×</span>
		<span class="sr-only">Close</span>
	</button>
	<strong>Well done!</strong> You successfully read this important alert message.
</div>


<div class="alert alert-mini alert-info margin-bottom-30"><!-- INFO -->
	<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">
		<span aria-hidden="true">×</span>
		<span class="sr-only">Close</span>
	</button>
	<strong>Heads up!</strong> This alert needs your attention, but it's not super important.
</div>


<div class="alert alert-mini alert-warning margin-bottom-30"><!-- WARNING -->
	<strong>Warning!</strong> Best check yo self, you're not looking too good.
</div>


<div class="alert alert-mini alert-danger margin-bottom-30"><!-- DANGER -->
	<strong>Oh snap!</strong> Change a few things up and try submitting again.
</div>


<div class="alert alert-mini alert-default margin-bottom-30"><!-- DEFAULT -->
	<strong>Default one!</strong> Nothing special, only a default alert!
</div>