اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

<!-- Default -->
<button type="button" class="btn btn-default">Default</button>

<!-- Primary -->
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>

<!-- Success -->
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>

<!-- Info -->
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>

<!-- Warning -->
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>

<!-- Danger -->
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>

<!-- Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior -->
<button type="button" class="btn btn-link">Link Button</button><!-- Large button -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large button</button>

<!-- Default (medium) button -->
<button type="button" class="btn btn-primary">Default button</button>

<!-- Small button -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small button</button>

<!-- Extra small button -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">Extra small button</button>

<!-- Block level button (full width) -->
<button type="button" class="btn btn-default btn-lg btn-block">Block level button</button>

دکمه های استاندارد

<-- 
AVAILABLE CLASSES
btn-primary
btn-danger
btn-warning
btn-info
btn-default
-->
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Default <span class="caret"></span></button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="#"><i class="fa fa-edit"></i> فعالیت </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-question-circle"></i> دیگر فعالیت </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-print"></i> موارد دیگر</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-cogs"></i> تنظیمات بیشتر</a></li>
</ul>
</div>

دکمه های دو قسمتی

<-- 
AVAILABLE CLASSES
btn-primary
btn-danger
btn-warning
btn-info
btn-default
-->
<div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
<span class="caret"></span>
<span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="#"><i class="fa fa-edit"></i> فعالیت </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-question-circle"></i> دیگر فعالیت </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-print"></i> موارد دیگر</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-cogs"></i> تنظیمات بیشتر</a></li>
</ul>
</div>