اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

پنل

بدون عنوان و بدون فوتر.
<div class="panel panel-default">
	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>
</div>
پانل با فوتر
<div class="panel panel-default">
	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>
	<div class="panel-footer">
		<a class="btn btn-success btn-xs pull-right">Footer Button</a>
		Panel Footer
	</div>
</div>
Header Button

پنل

محتویات پنل در اینجا وارد می شود.
<div class="panel panel-default">
	<div class="panel-heading">
		<a class="btn btn-danger btn-xs pull-right">Header Button</a>
		<h2 class="panel-title">Panel Default</h2>
	</div>
	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>
</div>

پنل شفاف

هدر و فوتر شفاف!
<div class="panel panel-default">
	<div class="panel-heading panel-heading-transparent">
		<h2 class="panel-title">Panel Transparent</h2>
	</div>

	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>

	<div class="panel-footer panel-footer-transparent">
		Lorem ipsum dolor
	</div>
</div>

پنل 1

سامانه پایش، هدایت و راهبری (سپهر)
<div class="panel panel-success">
	<div class="panel-heading">
		<h2 class="panel-title">Panel Success</h2>
	</div>
	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>
</div>

پنل 2

مسئولین فناوری اطلاعات ادارات کل استان
<div class="panel panel-danger">
	<div class="panel-heading">
		<h2 class="panel-title">Panel Danger</h2>
	</div>
	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>
</div>

پنل 3

سامانه آموزش / آموزشگاه آزاد.
<div class="panel panel-warning">
	<div class="panel-heading">
		<h2 class="panel-title">Panel Warning</h2>
	</div>
	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>
</div>

پنل 4

گزارش های پربازدید.
<div class="panel panel-info">
	<div class="panel-heading">
		<h2 class="panel-title">Panel Info</h2>
	</div>
	<div class="panel-body">
		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
	</div>
</div>

پنل با جدول

پنل با جدول

محل درج اطلاعات

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 آرش بهرامی arashbahrami
2 محمد رضا اسدی rezaasadi
3 میثم کاظم پور mysamkazempour
<div class="panel panel-default">
	<div class="panel-heading">
		<h2 class="panel-title">Panel With Table</h2>
	</div>
	<div class="panel-body">
		<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>
	</div>

	<table class="table">
		<thead>
			<tr>
				<th>#</th>
				<th>First Name</th>
				<th>Last Name</th>
				<th>Username</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td>1</td>
				<td>Mark</td>
				<td>Otto</td>
				<td>@mdo</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2</td>
				<td>Jacob</td>
				<td>Thornton</td>
				<td>@fat</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>3</td>
				<td>Larry</td>
				<td>the Bird</td>
				<td>@twitter</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>

</div>

پنل با جدول

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 آرش بهرامی bahrami
2 reza asadi asadi
3 میثم کاظم پور kazempour
<div class="panel panel-danger">
	<div class="panel-heading">
		<h2 class="panel-title">Panel With Table</h2>
	</div>
	<div class="nopadding panel-body">
		<table class="table nomargin">
			<thead>
				<tr>
					<th>#</th>
					<th>First Name</th>
					<th>Last Name</th>
					<th>Username</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
				<tr>
					<td>1</td>
					<td>Mark</td>
					<td>Otto</td>
					<td>@mdo</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>2</td>
					<td>Jacob</td>
					<td>Thornton</td>
					<td>@fat</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>3</td>
					<td>Larry</td>
					<td>the Bird</td>
					<td>@twitter</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>							
	</div>
</div>

فهرست گروهها

  • جدول امتیاز کل کاربران به تفکیک استان
  • فهرست کارآموزان هر دوره برای مربی در سال انتخابی
  • امتیازات مربیان در کشور-CL2dChart
  • جدول امتیاز کاربر به تفکیک مربی و استان
  • عملکرد ادارات کل استانها از سال 90 تا کنون(به تفکیک سال-دولتی-آزاد)
<ul class="list-group">
	<li class="list-group-item">Lorem ipsum dolor</li>
	<li class="list-group-item">Dolor sit amet, consectetur</li>
	<li class="list-group-item">Amet, consectetur adipisicing</li>
	<li class="list-group-item">Consectetur adipisicing elit</li>
	<li class="list-group-item">Sit amet, consectetur</li>
</ul>

آیتم های مرتبط

<div class="list-group">
	<a href="#" class="list-group-item active">Lorem ipsum dolor</a>
	<a href="#" class="list-group-item">Dolor amet, consectetur</a>
	<a href="#" class="list-group-item">Consectetur amet ipsum</a>
	<a href="#" class="list-group-item">Consectetur lorem mena</a>
	<a href="#" class="list-group-item">Sit amet, consectetur</a>
</div>

لیست گروهی - نشان

  • 21 نصب تجهیزلات شبکه داخلی ستاد سازمان
  • 8 پشتیبانی از شبکه بی سیم بین ساختمان های ستاد
<ul class="list-group col_half">
	<li class="list-group-item">
		<span class="badge">21</span>
		Lorem ipsum dolor sit amet
	</li>
	<li class="list-group-item">
		<span class="badge">8</span>
		Dolorem, sit, reiciendis
	</li>
</ul>