اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

صفحه بندی<!-- Pagination Small -->
<ul class="pagination pagination-sm">
	<li><a href="#">&laquo;</a></li>
	<li class="active"><a href="#">1</a></li>
	<li><a href="#">2</a></li>
	<li><a href="#">3</a></li>
	<li><a href="#">4</a></li>
	<li><a href="#">5</a></li>
	<li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>


<!-- Pagination Default -->
<ul class="pagination">
	<li><a href="#">&laquo;</a></li>
	<li class="active"><a href="#">1</a></li>
	<li><a href="#">2</a></li>
	<li><a href="#">3</a></li>
	<li><a href="#">4</a></li>
	<li><a href="#">5</a></li>
	<li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>


<!-- Pagination Large -->
<ul class="pagination pagination-lg">
	<li><a href="#">&laquo;</a></li>
	<li class="active"><a href="#">1</a></li>
	<li><a href="#">2</a></li>
	<li><a href="#">3</a></li>
	<li><a href="#">4</a></li>
	<li><a href="#">5</a></li>
	<li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>

صفحه بندی<!-- Pagination Small -->
<ul class="pagination pagination-simple pagination-sm">
	<li><a href="#">&laquo;</a></li>
	<li class="active"><a href="#">1</a></li>
	<li><a href="#">2</a></li>
	<li><a href="#">3</a></li>
	<li><a href="#">4</a></li>
	<li><a href="#">5</a></li>
	<li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>


<!-- Pagination Default -->
<ul class="pagination pagination-simple">
	<li><a href="#">&laquo;</a></li>
	<li class="active"><a href="#">1</a></li>
	<li><a href="#">2</a></li>
	<li><a href="#">3</a></li>
	<li><a href="#">4</a></li>
	<li><a href="#">5</a></li>
	<li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>


<!-- Pagination Large -->
<ul class="pagination pagination-simple pagination-lg">
	<li><a href="#">&laquo;</a></li>
	<li class="active"><a href="#">1</a></li>
	<li><a href="#">2</a></li>
	<li><a href="#">3</a></li>
	<li><a href="#">4</a></li>
	<li><a href="#">5</a></li>
	<li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>

صفحه

<ul class="pager">
  <li><a href="#">Previous</a></li>
  <li><a href="#">Next</a></li>
</ul><ul class="pager">
  <li><a class="radius-0" href="#">قبلی</a></li>
  <li><a class="radius-0" href="#">بعدی</a></li>
</ul>