اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

مربع

<ul class="process-steps nav nav-tabs nav-justified">
	<li class="active">
		<a href="#step1" data-toggle="tab">1</a>
		<h5>Shop Cart</h5>
	</li>
	<li>
		<a href="#step2" data-toggle="tab">2</a>
		<h5>Review Cart</h5>
	</li>
	<li>
		<a href="#step3" data-toggle="tab">3</a>
		<h5>Checkout</h5>
	</li>
	<li>
		<a href="#step4" data-toggle="tab">4</a>
		<h5>Payment</h5>
	</li>
</ul>

<div class="tab-content margin-top-60">
	<div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="step1">
		<h4>Shop Cart</h4>
		Heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.
	</div>

	<div role="tabpanel" class="tab-pane" id="step2">
		<h4>Review Cart</h4>
		Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.
	</div>

	<div role="tabpanel" class="tab-pane" id="step3">
		<h4>Checkout</h4>
		Nesciunt tofu stumptown aliqua, retro synth master cleanse. Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.
	</div>

	<div role="tabpanel" class="tab-pane" id="step4">
		<h4>Payment</h4>
		Mustache cliche tempor, williamsburg carles vegan helvetica. Reprehenderit butcher retro keffiyeh dreamcatcher synth. Cosby sweater eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid. Aliquip placeat salvia cillum iphone. Seitan aliquip quis cardigan american apparel, butcher voluptate nisi qui.
	</div>
</div>

دایره

<ul class="process-steps nav nav-justified">
	<li class="active">
		<a href="#">1</a>
		<h5>Shop Cart</h5>
	</li>
	<li class="active">
		<a href="#">2</a>
		<h5>Review Cart</h5>
	</li>
	<li class="active">
		<a href="#">3</a>
		<h5>Checkout</h5>
	</li>
	<li>
		<a href="#">4</a>
		<h5>Payment</h5>
	</li>
	<li>
		<a href="#">5</a>
		<h5>Finish</h5>
	</li>
</ul>

نقطه ای

گام اول
ورود مشخصات پایه.
گام دوم
پرداخت الکترونیکی.
گام سوم
ارسال فایل مدارک.
گام چهارم
ثبت و تایید نهایی.
<div class="row process-wizard process-wizard-primary">

	<div class="col-xs-3 process-wizard-step complete">
		<div class="text-center process-wizard-stepnum">Step 1</div>
		<div class="progress"><div class="progress-bar"></div></div>
		<a href="#" class="process-wizard-dot"></a>
		<div class="process-wizard-info text-center">Register User via control panel.</div>
	</div>

	<div class="col-xs-3 process-wizard-step complete"><!-- complete -->
		<div class="text-center process-wizard-stepnum">Step 2</div>
		<div class="progress"><div class="progress-bar"></div></div>
		<a href="#" class="process-wizard-dot"></a>
		<div class="process-wizard-info text-center">Process Payment and fill out all required fields.</div>
	</div>

	<div class="col-xs-3 process-wizard-step active"><!-- complete -->
		<div class="text-center process-wizard-stepnum">Step 3</div>
		<div class="progress"><div class="progress-bar"></div></div>
		<a href="#" class="process-wizard-dot"></a>
		<div class="process-wizard-info text-center">Confirm Data entered in step 2.</div>
	</div>

	<div class="col-xs-3 process-wizard-step disabled"><!-- active -->
		<div class="text-center process-wizard-stepnum">Step 4</div>
		<div class="progress"><div class="progress-bar"></div></div>
		<a href="#" class="process-wizard-dot"></a>
		<div class="process-wizard-info text-center">Download product after receiving confirmation email.</div>
	</div>

</div>