اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران - خیابان آزادی – نبش خوش
  • شماره تماس دبیرخانه 02166941251
  • : پست الکترونیکی support@portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی"،"صندوق کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی » تشکیل گردید و در سال 1360 به «سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور » تغییر نام یافت.

مدل استاندارد

تاریخ شروع انتشار 1398-03-12.
متن خبر این استاندارد بزودی آرشیو واز دسترس خارج می گردد
تعداد بادید از صفحه 149

تاریخ شروع انتشار 1398-03-12.
متن خبر این استاندارد بزودی آرشیو واز دسترس خارج می گردد
تعداد بادید از صفحه 149

تاریخ شروع انتشار 1398-03-12.
متن خبر این استاندارد بزودی آرشیو واز دسترس خارج می گردد
تعداد بادید از صفحه 149

<div class="toggle toggle-transparent-body">

	<div class="toggle active">
		<label>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</label>
		<div class="toggle-content">
			<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. </p>
		</div>
	</div>

	<div class="toggle">
		<label>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</label>
		<div class="toggle-content">
			<p>Maecenas metus nulla, commodo a sodales sed, dignissim pretium nunc.</p>
		</div>
	</div>

	<div class="toggle">
		<label>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</label>
		<div class="toggle-content">
			<p>Ut enim massa, sodales tempor convallis et, iaculis ac massa.</p>
		</div>
	</div>

</div>